TEXT_SIZE

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 23
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 17
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 28
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 20
5 ประกาศการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 13
6 ประกาศแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนและการเลื่อนระดับของข้าราชการ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 15
7 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 14
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 108
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 85
10 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 83

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.