TEXT_SIZE

ผลการดำเนินงาน การประชาคม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ผลการดำเนินงาน การประชาคม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ผลการดำเนินการ

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

- ร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7

- เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของท้องถิ่น

- เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประมวลภาพ

altaltaltalt


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.