TEXT_SIZE

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ดำเนินการจัดโครงการถวายเทียนพรรษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวันอังคารที่  12  กรกฎาคม  2565  ณ  วัดในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่  จำนวน  7  วัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ประชาชน  และเพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนถาวรสืบไป  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ครู  นักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการ  ดังนี้

- เวลา 08.30-09.30 น.  ณ  วัดเหมืองใหม่

- เวลา 09.00-09.30 น.  ณ  วัดอินทาราม

- เวลา  09.30-10.00 น.  ณ  วัดเสด็จ

- เวลา  10.00-10.30 น.  ณ  วัดละมุด

- เวลา  10.30-11.00  น.  ณ  วัดราษฎร์บูรณะ

- เวลา  11.00-11.30  น.  ณ  วัดแก้วเจริญ

- เวลา  11.30-12.00  น.  ณ  วัดบางวันทอง

  altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.