TEXT_SIZE

ผลการดำเนินงานการประชุมประชาคม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  จัดประชุมประชาคมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่และประชาคมท้องถิ่น  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล  ในวันพุธที่  1  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่  เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570  เพิ่มเติม  ฉบับที่  2  เนื่องจากเทศบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน  โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้เทศบาลเพิ่มเติมโครงการตามที่ตัวแทนประชาคมเสนอได้ทั้งหมด

 

ประมวลภาพaltaltaltaltalt


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ





 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.