TEXT_SIZE

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน

alt

"คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน" มีเนื้อหาเกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน (ประชาชน)หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง  โดยที่การดำเนินคดีในศาลปกครองนั้นมีความเรียบง่าย แต่ก็มีลักษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างจากการดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาในศาลยุติธรรมที่ประชาชนคุ้นเคย รวมทั้งมีหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณาทั้งในส่วนของคู่กรณีและในส่วนของการดำเนินการในศาลปกครอง ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องสูญเสียเวลาหรือโอกาสในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองจึงได้จัดทำหนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น  ในการนี้ จึงขอมอบหนังสือ "คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน" ดังกล่าวให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยขอความอนุเคราะห์ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่ เพื่อจัดวางไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด จำนวนแห่งละ ๑ เล่ม เพื่อให้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครองแก่ประชาชนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียเรียบร้อยแล้ว

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_050123_141942.pdf


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.