TEXT_SIZE

แนวทางขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

alt
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำสถาบันครอบครัวเป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของสังคมผ่านกิจกรรมการรณรงค์ให้ "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น
altaltalt

https://www.opsmoac.go.th/news-files-461191791320

 

https://www.opsmoac.go.th/news-files-461191791320


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.