TEXT_SIZE

สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่มีพื้นที่ 7.78 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,862.5 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออัมพวาประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 85 กิโลเมตร


altทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
altทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
altทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
altทิศตะวันตก ติดต่อกับ
 
อบต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
alt

ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ติดคลองแควอ้อม ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำแม่กลอง ชาวบ้านเรียกกันมาช้านานว่าแม่น้ำอ้อม เป็นลำคลองสายหลักที่ไหลผ่าน และยังมีลำคลองสายเล็กๆ จำนวนมาก ทำให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดปี สภาพอากาศชุ่มชื้น เหมาะแก่การเพาะปลูก


alt

สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีความชุ่มชื้นตลอดปี ส่งผลให้ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด และมีฝนตกชุกในฤดูฝน มีค่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24.4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 1,474.6 มิลลิเมตรต่อปี และมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม93.0 % และต่ำสุดในเดือนธันวาคม 41.0 %


alt

จำนวนประชากร
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เทศบาลมีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,851 คน แยกเป็นประชากรชาย จำนวน 895 คน ประชากรหญิง จำนวน 956 คน รวม 1,851 คน จำนวนบ้าน 805 หลังคาเรือน  จำนวนคนพิการ  64  คน


alt

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.