TEXT_SIZE

สภาพทางสังคม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ชุมชนและประชากรในเขตเทศบาล


ชื่อชุมชน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
 alt ชุมชนบ้านคลองกระทิง 154 158 312 117
 alt ชุมชนบ้านคลองเหมืองใหม่ 103 115 218 86
 alt ชุมชนบ้านคลองดอน 215 249 464 178
 alt ชุมชนบ้านหัวหาด 124 144 268 146
 alt ชุมชนวัดแก้วเจริญ-บางวันทอง 299 290 589 278
alt

ศาสนสถาน
 alt  วัดเหมืองใหม่

 alt  วัดอินทาราม
 alt  วัดเสด็จ
 alt  วัดละมุด
 alt  วัดราษฎร์บูรณะ
 alt  วัดบางวันทอง
 alt  วัดแก้วเจริญ


alt

โรงเรียน

 alt  โรงเรียนถาวรวิทยา
 alt  โรงเรียนวัดเสด็จ
 alt  โรงเรียนวัดแก้วจริญ (เฟื้อบำรุง)


alt

สถานบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล
 alt  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่
 alt  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่


alt 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.