TEXT_SIZE

โครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล


altถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย
altถนนลาดยาง จำนวน 8  สาย
altถนนคอนกรีต จำนวน 5  สาย
altสะพานคอนกรีต จำนวน 13  แห่ง
altสะพานไม้ จำนวน 4  แห่ง
altคลอง จำนวน 7 สาย
alt

การขนส่ง

 alt  ในเขตเทศบาลมีรถประจำทางสายวัดแก้วเจริญ-สมุทรสงครามวิ่งผ่าน


alt

การคมนาคมทางน้ำ
alt  ในเขตเทศบาลมีคลองแควอ้อมซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่เป็นสาขาของแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน เดิมเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน แต่ในปัจจุบันการสัญจรทางน้ำได้ลดความสำคัญลง


alt

การไฟฟ้า
 alt  ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ประชาชนมีไฟฟ้าซึ่งได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัมพวา ครบทุกครัวเรือน


alt

การประปา
alt  ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่มีกิจการประปาเป็นของตนเอง ดำเนินการโดยกองการประปา มีศูนย์ผลิตน้ำประปา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ผลิตน้ำประปาชนิดบาดาล บริเวณวัดเสด็จ หมู่ที่ 7 และศูนย์ผลิตน้ำประปาชนิดผิวดิน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ 9


alt

การบริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาล
 alt  ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์มือถือทุกระบบ และระบบอินเทอร์เน็ต


alt

การสื่อสารอื่นๆ
 alt  ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ สถานี คือ สถานีวิทยุชุมชนวัดอินทาราม FM 106.50 MHz
 


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.