TEXT_SIZE

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเหมืองใหม่นายกเทศมนตรี
นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่
081-7568642
 

รองนายกเทศมนตรี
นายชินโชติ ละเขียว
รองนายกเทศมนตรี
089-5490427
 
รองนายกเทศมนตรี
นายเผชิญ ด้วงสีทอง
รองนายกเทศมนตรี
089-2576338
รองนายกเทศมนตรี
นายศักดิ์ไทย พงษ์พิทักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
081-6186289
 
รองนายกเทศมนตรี
นายประจวบ รอดน้อย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
094-8279749


นางนาราภัคร พรหมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
 
งานตรวจสอบภายใน


นางสาวพิมพ์ลภัส พิพัฒน์คุณากุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.