TEXT_SIZE

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่


น.ส.บัณฑิตา มาบัณฑิต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
 


น.ส.บัณฑิตา มาบัณฑิต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


งานบริหารทั่วไป


นางวรรณทร  บุญฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายประเทือง วรรณศรี
พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์

นางอนาวรณ์ เผื่อนอารีย์
คนงาน
     
งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน

alt
พัชรนันท์  บุญส่ง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


งานการเจ้าหน้าที่

alt
นางจาณัฎฐ์สา พุ่มแตงอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


งานสวัสดิการสังคม

alt
นางวรลักษณ์ ผึ้งแย้ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

alt
ส.อ.ธีร์ธวัช ขาวทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

alt
นายสุพจน์ บุญฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
 


นายอุทิศ เงินบุตรโคตร
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

นายสุรศักดิ์ รัศมีโชติ
พนักงานดับเพลิง
 

นายสาธิต มีศรีจันทร์
พนักงานดับเพลิง
  

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.