TEXT_SIZE

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่


นางนาราภัคร พรหมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
 โทร. 083-6565255


นางนาราภัคร พรหมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


งานบริหารทั่วไป


นางวรรณทร  บุญฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


นายญาณวุฒิ อาจณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
 
นางอนาวรณ์ เผื่อนอารีย์
คนงาน
     

งานการเจ้าหน้าที่

alt
นางจาณัฎฐ์สา พุ่มแตงอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน

alt
นางสาวพัชรนันท์  บุญส่ง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

งานสวัสดิการสังคม
alt
นางสาวพรพิสุทธิ์ สงวนสิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พ.จ.อ.บุญลือ สุขศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

alt
นายสุพจน์ บุญฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
 


นายอุทิศ เงินบุตรโคตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุรศักดิ์ รัศมีโชติ
พนักงานดับเพลิง

นายสาธิต มีศรีจันทร์
พนักงานดับเพลิง 
 


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.