บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่


น.ส.บัณฑิตา มาบัณฑิต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
 


น.ส.บัณฑิตา มาบัณฑิต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


งานบริหารทั่วไป


นางวรรณทร  บุญฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายประเทือง วรรณศรี
พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์

นางอนาวรณ์ เผื่อนอารีย์
คนงาน
     
งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน

alt
พัชรนันท์  บุญส่ง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


งานการเจ้าหน้าที่

alt
นางจาณัฎฐ์สา พุ่มแตงอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


งานสวัสดิการสังคม

alt
นางวรลักษณ์ ผึ้งแย้ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

alt
ส.อ.ธีร์ธวัช ขาวทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

alt
นายสุพจน์ บุญฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
 


นายอุทิศ เงินบุตรโคตร
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

นายสุรศักดิ์ รัศมีโชติ
พนักงานดับเพลิง
 

นายสาธิต มีศรีจันทร์
พนักงานดับเพลิง
  
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364