TEXT_SIZE

บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่alt
น.ส.กนกลักษณ์  เร้าเลิศฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงินและบัญชี
 

alt
น.ส.กนกลักษณ์  เร้าเลิศฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  alt
นางจุฬาภรณ์  อรุณชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้


alt
 - ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน


alt
 - ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.