TEXT_SIZE

บุคลากรกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
น.ส.อุไรวรรณ  ทางเจน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

งานสาธารณูปโภค   งานวิศวกรรมโยธา

นายกันตชัย แก้วแป้นผา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
- ว่าง -
นายช่างโยธา
   
นายณัฏฐพล ฉัตรทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา

งานจัดการคุณภาพน้ำ


นางพรภัทร์ เปลี่ยนศรี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
นายพิศาล น้อยกาญจนะ
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายรัฐศักดิ์ อรุณชาติ
คนงานเครื่องสูบน้ำ

 


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.