TEXT_SIZE

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) กองคลัง 101
2 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 91
3 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จำนวน 1 ระบบ กองคลัง 119
4 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กองคลัง 155
5 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมเสาและอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 จำนวน 62 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 2400
6 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 บ้านหัวหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 159
7 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมเสาและอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ จำนวน ๖๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 156
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมเสาและอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 62 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 1132
9 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมเสาและอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองใหม่ จำนวน 62 ชุด ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2566 กองคลัง 159
10 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 บ้านหัวหาด ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566-7 พฤศจิกายน 2566 กองคลัง 152
11 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กองคลัง 178
12 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปี 2565 กองคลัง 332
13 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อสุนทรสนาน หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กองคลัง 327
14 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก (Overlay) (ซอย ๑๒ สดุดีบรรพไทย) หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 363
15 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 332
16 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ การประมูลการขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 431
17 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 431
18 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 301
19 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 538
20 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยคลองขนนท์แยกทางขวา หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 401
21 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 565
22 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 401
23 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 344
24 ทดสอบประกาศ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 352
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเืดนกันยายน 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 331
26 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมระบบเสียงไร้สาย เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 321
27 ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 332
28 ประกาศผู้ชนะ ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 329
29 ประกาศผู้ชนะ ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 330
30 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 336

หน้า 1 จาก 11

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.