TEXT_SIZE

เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 109
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 188
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 462
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 284
5 เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1770
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 377
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดทำประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 345
8 ประกาศเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1042
9 เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 2983
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1166
11 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 460
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 471
13 เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 547
14 เทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1542
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 659
16 ีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 406
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ทต.เหมืองใหม่ 554
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 533
19 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 510
20 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 992
21 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 707
22 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 669


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.