ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือสู้ภัยโควิด-19 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 5
2 รับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนน ITA ระดับ A เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 5
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 4
4 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม!!! เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 7
5 ขอเชิญร่วมส่งบมความงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 21
6 ประชาสัมพันธ์การขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 20
7 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 28
8 ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 10
9 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 22
10 ประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....... หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 14
11 มอบถุงยังชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 18
12 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 14
13 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 14
14 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวง กำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 19
15 ประชาสัมพันธ์ 5 อาชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 13
16 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 30
17 ประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 14
18 ประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 19
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 22
20 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ QR CODE แบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 46
21 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 56
22 ประกาศรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 37
23 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 21
24 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 18
25 ข่าวประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 44
26 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 37
27 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
28 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 43
29 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
30 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 33

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364