TEXT_SIZE

มาตรการภายใน/วัฒนธรรมองค์กร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1062
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 133
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 134
4 ประกาศการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 139
5 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 135
6 การดำเนินงานตามนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 117
7 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 122
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 122
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 103
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 117

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.