แบบแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวาระเริ่มแรกหลังจากกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมีผลใช้บังคับ  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่  จำนวน  ๓  รูปแบบ  ดังนั้น  เทศบาลตำบลเหมือใหม่จึงขอแจ้งให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามแบบรับฟังความคิดเห็นมายังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม  เลขที่  ๒๑๐  หมู่  ๓  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐  ภายในวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓  

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364