ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่

ประกาศประกวดราคา  (e-bidding)  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Overlay)  ซอยขอให้เหมือนเดิม  หมู่ที่  ๙  และหมู่ที่  ๑๐  ตำบลเหมืองใหม่

ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่

ประกาศประกวดราคา  (e-bidding)  จ้างก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  ซอยขอให้เหมือนเดิม  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลเหมืองใหม่

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT) ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และภายนอก

ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2562

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ OR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT โดยให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

  เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายและภายนอกเข้ารับการจัดทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ OR CODE การเข้ารับการตอบแบบสำรวจตามเอกสารที่แนบนี้

 

 

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


คุณพึงพอใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364